آرشیو برچسب های: فلج مغزی دیسکینتیک

فلج مغزی

فلج مغزی فلج مغزی چیست؟ فلج مغزی (CP) مشکلی است که بر توان، حرکت و [...]