آبریزش دهان و مفیدترین راه‌های درمان آن

آبریزش دهان و مفیدترین راه‌های درمان آن

به از دست رفتن غیرارادی بزاق و دیگر محتویات دهانی آبریزش دهان می‌گویند که به طور طبیعی تا سن 15 الی 18 ماهگی در نتیجه بلوغ فیزیولوژیکی از بین می‌رود و آبریزش شدید دهان در 4سالگی غیر طبیعی است.

ادامه مطالعه