آرشیو برچسب های: نشانه های تاخیر در رشد گفتار

تاخیر در رشد گفتار یا زبان

مانند سایر مهارت ها و نقاط عطف، سنی که بچه ها زبان یاد می گیرند [...]