تکان دادن نوزاد (سندرم ضربه سر)

تکان دادن نوزاد (سندرم ضربه سر)

تکان دادن نوزاد (سندرم ضربه سر) تکان دادن نوزاد (ضربه سر) آزاری چیست؟ ترومای تکان دادن نوزاد یا سر آزاری یک آسیب سر یا گردن در اثر آز...

ادامه مطالعه