کمک به کودک برای درک رفتار مناسب

کمک به کودک برای درک رفتار مناسب

کودکان همیشه درست رفتار نمی کنند؛ در واقع یادگیری قوانین اجتماعی برای موقعیت های مختلف زمان می برد. والدین نقشی کلیدی در کمک به فرزندشا...

ادامه مطالعه