آرشیو برچسب های: روش قابل قبول اجتماعی

کمک به کودک برای درک رفتار مناسب

کودکان همیشه درست رفتار نمی کنند؛ در واقع یادگیری قوانین اجتماعی برای موقعیت های مختلف [...]