آرشیو برچسب های: حل مسئله و هدفگذاری

جلسات طوفان فکری با کودکان

در یادداشت گذشته سعی شد تا بیشتر درباره نوع و نحوه برنامه ریزی با کودکان [...]