آرشیو برچسب های: تلفن هوشمند

زمان مناسب برای بازی با ابزارهای دیجیتال

میزان زمانی که کودکان در مقابل بازی با ابزارهای دیجیتال می گذرانند نگران کننده است. [...]