پیش زبانی چیست؟

پیش زبانی چیست و چرا در گفتار کودک اهمیت دارد؟

مهارت‌‌های پیش کلامی سنگ بنای رشد گفتار و زبان در کودکان است. از این رو توجه به رشد این مهارت‌‌ها می‌‌تواند تا حد زیادی پیش‌ بینی کننده رشد گفتار و زبان باشد و قبل از اینکه کودک وارد ساختار زبانی شود در مرحله پیش زبانی است که مراحل آن به صورت زیر است:

ادامه مطالعه