ترک کردن مکیدن انگشت شست توسط کودک

ترک کردن مکیدن انگشت شست توسط کودک

ترک کردن مکیدن انگشت شست توسط کودک مکیدن انگشت شست نگرانی بسیاری از والدین است. کودکان نوپا شست خود را می مکند زیرا آرامش بخش و آرام ب...

ادامه مطالعه