آنسفالیت

آنسفالیت

آنسفالیت آنسفالیت چیست؟ آنسفالیت التهاب (تورم و تحریک) مغز است. در بیشتر موارد، یک ویروس باعث این التهاب می شود. آنسفالیت آنسفالیت...

ادامه مطالعه